Adalet Meslek Etiği

Adalet Meslek Etiği

Adalet Meslek Etiği

     Etik kavramı çoğu kitlelerce farklı ifade edilip tanımlanmasına karşın herkesçe aynı anlam ile anlaşılmaktadır. Bu anlam da kişiler için herhangi bir vakıanın veya durumun değerlendirilmesi durumunda karşımıza çıkan ölçüttür. Etik, herhangi bir durumun veya fiilin gerçekleştirilmesi durumunda karşısına çıkan ahlaki değerler bütünüdür. Meslek etiğinde ise durum daha da dar alandaki değerlendirmeye ilişkindir zira toplumsal etiğin belirli bir sınıfına veya belirli kişilerine atfedilen bu değerlendirme, icra edilen meslek ile bağlantılı fiillerde kendini göstermektedir.

Etik Kavramı ve Ahlak İlişkisi

       Hukuk etiği veya meslek etiği konularında farklı alanlara dair çok fazla değişkenin bulunduğuna işaret etmemiz gerekir. Yukarıda da değinildiği gibi etik kavramı ile ahlakın bağlantısını irdelememiz gerekecektir. Etik kavramı ahlak kavramından daha mücerret olup kişilerin düşünce yapısında karşımıza çıkarken ahlak kavramı insanların davranışları ile varlığını gözler önüne sermektedir. Her ne kadar düşüncesel varlıkları kişilerde etki yaratsa da ahlak, her daim etiğe nazaran daha pratiktir. Bu nedenle etik kavramının tanımını ahlaki değerlerin bütünü, dizinimi olarak ifade etmek daha yararlıdır. Takdir edileceği gibi etik kavramının meslek gruplarında da karşımıza çıkması doğaldır.

Bizatihi Kuralların Oluşumunda Kişiler

         Toplum için farklı mertebelere sahip mesleklerin icra edilmesindeki hareketlerin tümü için muayyen kurallar söylenemeyecektir. Toplumun bahşettiği saygı, beslediği sevgi ve duyduğu ihtiyaç dolayısı ile her meslek için farklı ahlaki değerlerin, kuralların bulunduğunu ve bu nedenle de zaman ve mekâna bağlı olarak bu kurallar değişmek zorundadır. Hukuk dünyası için ise hukuksal etik ve meslek etiğinin birbirinden farklı olduğu söylenebilecektir. Hukukun nihai amacı için varlık gösteren farklı meslek gruplarında da etik kurallarının farklı olduğunu aynı hareket için farklı meslek gruplarında doğal, tahammül edilebilir ve yanlış olarak değerlendirmeye tabi olduğunu söyleyerek ulaşabilmekteyiz. Hukuk etiğinin hukuk kavramı ile toplumdaki öğrenilmiş ödevler ve kazanılmış ahlak yapısıyla bağdaştırsak da meslek etiği kavramında karşımıza toplumun yanında meslek grubunun kendisi de katılmaktadır ve etik kurallarına dikkat edecek kişiler de bizatihi kuralların oluşmasında, değişmesinde etkin rol oynayacaktır.

Document